Vitaly Kryuchin IPSC president
Election of new IPSC President – Vitaly Kryuchin
2017-08-27